1
Được phát hành 1635
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
2
3
Bằng Ignatius, of Loyola, Saint, 1491-1556.
Được phát hành 1635
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
4
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
5
6
Được phát hành 1635
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
7
Được phát hành 1635
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
8
Được phát hành 1635
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
9
Được phát hành 1635
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
10
Được phát hành 1635
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
11
Bằng Acquaviva, Claudio, 1543-1615.
Được phát hành 1635
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Sách
12
Bằng Acquaviva, Claudio, 1543-1615.
Được phát hành 1635
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Sách
13
Bằng Diana, Antonino, 1585-1663.
Được phát hành 1645
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: Hesburgh Libraries, University of Notre Dame
Sách
14
Bằng Lapide, Cornelius Cornelii a, 1567-1637.
Được phát hành 1616
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: Dinand Library, College of the Holy Cross
Sách
15
Được phát hành 1635
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Dinand Library, College of the Holy Cross
Sách
16
Được phát hành 1635
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Dinand Library, College of the Holy Cross
Sách
17
Được phát hành 1635
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Gleeson Library, University of San Francisco
Sách
18
Bằng Ignatius, of Loyola, Saint, 1491-1556.
Được phát hành 1635
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Gleeson Library, University of San Francisco
Sách
19
Được phát hành 1635
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Gleeson Library, University of San Francisco
Sách
20
Được phát hành 1650
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
21
22
Bằng Ignatius, of Loyola, Saint, 1491-1556.
Được phát hành 1650
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
23
Được phát hành 1650
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
24
Được phát hành 1650
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
25
Bằng Ignatius, of Loyola, Saint, 1491-1556.
Được phát hành 1650
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
26
Được phát hành 1650
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
27
Được phát hành 1650
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
28
Bằng Acquaviva, Claudio, 1543-1615.
Được phát hành 1650
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
29
Được phát hành 1650
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
30
Được phát hành 1650
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
31
Bằng Bombino, Paolo, ca. 1575-1648.
Được phát hành 1618
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Gleeson Library, University of San Francisco
Sách
33
Được phát hành 1635
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Luận văn Sách
34
Bằng Acquaviva, Claudio, 1543-1615.
Được phát hành 1635
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Gleeson Library, University of San Francisco
Sách
35
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
36
Được phát hành 1650
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
37
Bằng Minucius Felix, Marcus.
Được phát hành 1672
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Cudahy Archives, Loyola University Chicago
Sách
38
Bằng Cabilliau, Baudouin, 1568-1652.
Được phát hành 1625
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
39
Bằng Cathius, Arnoldus.
Được phát hành 1625
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
40
41
Được phát hành 1635
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
42
Được phát hành 1702
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách
43
Được phát hành 1635
Tác giả khác: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Sách