Apostolic constitution Sapientia Christiana : on ecclesiastical universities and faculties /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Catholic Church. Pope (1978- : John Paul II), Catholic Church. Congregatio pro Institutione Catholica
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington : United States Catholic Conference, 1979.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!