Ex Corde Ecclesiae Collection.

Collection documents the discussion, application and implementation of Ex Corde Ecclesiae (From the Heart of the Church) for United States colleges and universities.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Loạt:President ; 04
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Research Guide for more details, click here for access
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!