Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Acquaviva, C. (1635). Directorivm in Exercitia spiritvalia S.P.N. Ignatii. Apud Joannem Meursium.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Acquaviva, Claudio. Directorivm in Exercitia Spiritvalia S.P.N. Ignatii. Antverpiae: Apud Joannem Meursium, 1635.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Acquaviva, Claudio. Directorivm in Exercitia Spiritvalia S.P.N. Ignatii. Apud Joannem Meursium, 1635.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.