Directorivm in exercitia spiritvalia B. P. N. Ignatii.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Acquaviva, Claudio, 1543-1615
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Latin
Được phát hành: Rom ̆: In Collegio Romano eiusdem Societatis, Anno Domini M.DC.XV. [1615]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả sách:Signatures: A-K? L?
Backer-Sommervogel attributes this work to Acquaviva; cf. Backer-Sommervogel, t. 9, col. 1029.
Title page with ornamental border and Jesuit device; initials and tail pieces.
Mô tả vật lý:[4], 5-143, [27] p. ; 17 cm. (8vo)
Thư mục:Includes index.