The letter on obedience (to the Providence of Portugal) /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ignatius, of Loyola, Saint, 1491-1556.
Tác giả khác: Young, William J.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Spanish
Được phát hành: New York : American Press, c1953.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Vị trí: John J. Burns Library, Boston College
Số hiệu: BV4646.O2 I36 1953