Morality and mission : a case study : Francis Libermann and slavery (1802-1852) /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Burke, Christy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Nairobi, Kenya : Paulines Publications Africa, 1998.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!