Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Koren, H. J. (1990). Essays on the Spiritan charism and on Spiritan history. Spiritus Press.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Koren, Henry J. Essays on the Spiritan Charism and on Spiritan History. Bethel Park, Pa.: Spiritus Press, 1990.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Koren, Henry J. Essays on the Spiritan Charism and on Spiritan History. Spiritus Press, 1990.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.