Discussion points for the 1974 session of the Plenary Council, Order of Friars Minor /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Franciscans. Minister General (1967-1979 : Koser)
Tác giả khác: Koser, Costantino, 1918-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Rome : General Curia, 1973
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Vị trí: Paul Bechtold Library, Catholic Theological Union
Số hiệu: BX3603 .F732 1973