De sacrae obedientiae virtute et voto : secundum doctrinam divi Thomae et S. Alphonsi, juxta normas ac codicem juris canonici : tractatus canonico-moralis /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Raus, J. B.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Latin
Được phát hành: Lugduni : Apud E. Vitte, 1923.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!