I got the word in me and I can sing it, you know : a study of the performed African-American sermon /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Davis, Gerald L.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1985.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!