Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Lischer, R. (1995). The preacher King: Martin Luther King, Jr. and the word that moved America. Oxford University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Lischer, Richard. The Preacher King: Martin Luther King, Jr. and the Word That Moved America. New York: Oxford University Press, 1995.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Lischer, Richard. The Preacher King: Martin Luther King, Jr. and the Word That Moved America. Oxford University Press, 1995.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.