Bogarodzico-dziewico : polski almanach maryjny /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Podsiad, Antoni. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Polish
Được phát hành: Warszawa : PAX, 1987.
Phiên bản:Wyd. 2-e, uzup.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Vị trí: Marian Library, University of Dayton
Số hiệu: PG7141.R4 B6 1987