Les mystères du rosaire : poèmes marials.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Del Corte, Daniela
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: [Fontenay-le-Comte] : Altair, [1959]
Loạt:[Unclassified Marian Library pamphlet collection].
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!