Life of Mrs. Eliza A. Seton, foundress and first superior of the Sisters or Daughters of Charity in the United States of America : with copious extracts from her writings, and an historical sketch of the sisterhood from its foundation to the present time /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: White, Charles I. (Charles Ignatius), 1807-1878
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : E. Dunigan and Brother, 1853.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!