Welch, Edward Holker, SJ, Papers

Fr. Welch, S.J. was born in 1822 and entered the Society of Jesus in 1851. He taught Ethics at Georgetown College and Constitutional Law at Georgetown Law School. In addition, he taught at Boston College, Loyola College in Baltimore, and Holy Cross College. He died in 1904. The papers are in the mai...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Welch, Edward Holker, 1822-1904 (Tác giả)
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington, D.C. : DigitalGeorgetown, 2013.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:CONNECT TO ONLINE RESOURCE.
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!