Healy, Patrick F., SJ, Papers

Diaries, letters, manuscripts, notebooks and photographs of Healy (1834-1910) who was president of Georgetown, 1873-1882.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Healy, Patrick Francis, 1830-1910 (Tác giả)
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Latin
Được phát hành: Washington, D.C. : DigitalGeorgetown, 2013.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:CONNECT TO ONLINE RESOURCE.
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!