Dubalen, Marie Therese - Carter, Nancy Corson, Collection

Mimeographed writings by Pierre Teilhard de Chardin, including several essay-length versions of his famous Le Milieu Divin. Also, obituaries of Teilhard and newspaper clippings about him.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Dubalen, Marie Thérèse, (Tác giả), Teilhard de Chardin, Pierre, (Tác giả), Carter, Nancy Corson, 1943- (Tác giả)
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:Multiple
English
French
Được phát hành: Washington, D.C. : DigitalGeorgetown, 2013.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:CONNECT TO ONLINE RESOURCE.
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!