Trích dẫn APA

Coppens, C. (1905). Moral principles and medical practice: The basis of medical jurisprudence (4th and rev. ed.). New York: Benziger.

Trích dẫn kiểu Chicago

Coppens, Charles. Moral Principles and Medical Practice: The Basis of Medical Jurisprudence. 4th and rev. ed. New York: Benziger, 1905.

Trích dẫn MLA

Coppens, Charles. Moral Principles and Medical Practice: The Basis of Medical Jurisprudence. 4th and rev. ed. New York: Benziger, 1905.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.