A treatise on naval tactics,

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hoste, Paul, 1652-1700
Tác giả khác: Boswall, J. D. (John Donaldson), b. 1790
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Undetermined
Được phát hành: Edinburgh, Bell and Bradfute; [etc.] 1834.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!