A treatise on naval tactics,

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hoste, Paul, 1652-1700.
Tác giả khác: Boswall, J. D. b. 1790.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Undetermined
Được phát hành: Edinburgh, Bell and Bradfute; [etc.] 1834.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Vị trí: Dinand Library, College of the Holy Cross
Số hiệu: V167 .H83