Apparatus concionatorum.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Labata, Francisco, 1549-1631
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Latin
Được phát hành: Coloniae Agrippinae, Sumptibus Petri Henningij & Haredum Ioannis Crithij, [1615?-1627?]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!