Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Acquaviva, C. (1635). Directorium in Exercitia spiritualia S.P.N. Ignatij. Apud Joannem Meursium.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Acquaviva, Claudio. Directorium in Exercitia Spiritualia S.P.N. Ignatij. Antuerpiae: Apud Joannem Meursium, 1635.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Acquaviva, Claudio. Directorium in Exercitia Spiritualia S.P.N. Ignatij. Apud Joannem Meursium, 1635.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.