Directorium in Exercitia spiritualia S.P.N. Ignatij.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Acquaviva, Claudio, 1543-1615
Tác giả của công ty: Jesuits
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Latin
Được phát hành: Antuerpiae : Apud Joannem Meursium, 1635.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!