Dorothy Day and the Catholic worker : a bibliography and index /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Klejment, Anne.
Tác giả khác: Klejment, Alice, 1918-1988.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Garland, 1986.
Loạt:Garland reference library of social science ; v. 207.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Vị trí: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Số hiệu: BX4705.D283 K54 1986