Haunted by God the life of Dorothy Day /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Fisher Productions., Corpus Video., Call to Action Performing Arts Ministry's., Call to Action (Organization), Creative Sound Works.
Tác giả khác: Fisher, Douglas, Amandes, Paul., McClory, Robert., Wagner, Lisa., Holstrom, Dodie., Schatzline-Behr, Elaine.
Định dạng: Video VHS
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [Jefferson Valley, N.Y.] : Corpus Video, c1993.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Vị trí: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Số hiệu: BX4705.D283 H38 1993