The Catholic Worker Movement in the nineteen thirties /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Collins, Joseph Daniel.
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [ca. 1972]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả vật lý:85 leaves ; 29 cm.
Thư mục:Includes bibliographical references (leaves 72-85)