Talk at University of Santa Clara

Informal talk given by Dorothy Day. Major topics include her civil rights experiences in Mississippi, including violence, mobs, and the media, the structure and function of the Catholic Worker houses, communal farming, war and pacifism, and bureaucratic barriers for the poor. There is also a lengthy...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Day, Dorothy, 1897-1980.
Tác giả của công ty: University of Santa Clara.
Định dạng: Âm thanh Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 1960.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!