Oral history interview with Jim Forest

Interview conducted for Voices from the Catholic Worker. Jim Forest, a Catholic Worker, former managing editor of The Catholic worker newspaper, a biographer of Dorothy Day, and a member of the Milwaukee Fourteen discusses his involvement with the Catholic Worker Movement, his relationship with Day,...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Forest, Jim
Tác giả khác: Troester, Rosalie Riegle.
Định dạng: Băng cát xét Âm thanh Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 1988.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!