In the beginning of the Catholic Worker

Formal remarks by Joe Zarrella at a Catholic Worker Friday Night Meeting held in New York, covering the early history of the Catholic Worker Movement. He discusses running the New York house of hospitality and publishing The Catholic worker newspaper. He also tells stories about many of the guests a...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Zarrella, Joe.
Tác giả của công ty: Catholic Worker Friday Night Meeting
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Âm thanh Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 1985.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!