On modern technology and peace : 1953 Christmas message of Pope Pius XII : discourse of His Holiness Pope Pius XII broadcast to the world, Dec. 24, 1953.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Pius XII, Pope, 1876-1958.
Nhiều tác giả của công ty: Catholic Church. Pope (1939-1958 : Pius XII), National Catholic Welfare Conference.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Undetermined
Được phát hành: Washington, D.C. : National Catholic Welfare Conference, [1954?]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Vị trí: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Số hiệu: BX870 1939 .N53 1954