Dorothy Day and the Catholic worker movement : centenary essays /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Thorn, William J., Runkel, Phillip M., Mountin, Susan, 1949-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Milwaukee [Wis.] : Marquette University Press, c2001.
Loạt:Marquette studies in theology ; #32.
Marquette studies in theology ; #32.
ebook collection (EBSCOhost NetLibrary)
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Vị trí: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Số hiệu: BX4705.D283 D671 2001