In the beginning of The Catholic worker

Incomplete remarks made by Dorothy Weston Coddington at a Catholic Worker Friday Night Meeting in New York. Speaking about the founding days of the Catholic Worker Movement and newspaper, Coddington touches upon starting and distributing the newspaper, the types of people who came to houses of hospi...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Coddington, Dorothy Weston.
Tác giả của công ty: Catholic Worker Friday Night Meeting
Tác giả khác: Egan, Eileen.
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Băng cát xét Âm thanh Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 1987.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!