Interview with Dorothy Day

Dorothy Day speaks generally about the early days of the Catholic Worker Movement and her time in prison in support of suffragettes. She discusses good and evil in the world, and the failings of the American press, particularly in covering demonstrations. Day tells stories about Catholic Workers and...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Day, Dorothy, 1897-1980.
Tác giả khác: Lavine, Douglas.
Định dạng: Băng cát xét Âm thanh Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 1973.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!