Instructions for the Jubilee of 1901, Published with the Approbation of His Grace, the Most Rev. Archbishop of Philadelphia

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Catholic Church. Archdiocese of Philadelphia (Pa.).
Định dạng: Pamphlet
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Philadelphia : 1901
H. L. Kilner
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://pahrc.pastperfect-online.com/30664cgi/mweb.exe?request=record;id=EBFFE8BF-77DF-4409-8E82-423606951665;type=201
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!