Apostolic constitution Sapientia Christiana : on ecclesiastical universities and faculties

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: John Paul, Pope, 1920-2005; Catholic Church. Popes (1978-2005: John Paul II)
Định dạng: Pamphlet
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington, D.C. : 1979
United States Catholic Conference
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://pahrc.pastperfect-online.com/30664cgi/mweb.exe?request=record;id=B0B7BD0A-6F0B-4A8E-BB35-243141012990;type=201
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!