Walter W. Curtis papers, 1963-1965 ADN 0003.006

Walter William Curtis was born on 3 May 1913 in Jersey City, New Jersey. He attended Seton Hall University and Immaculate Conception Seminary, was ordained in 1937, became a professor of moral theology at Immaculate Conception, and was appointed Bishop of Bridgeport (N.Y.) in 1961. Bishop Curtis att...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Tài liệu lưu trữ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: The Monsignor Field Archives & Special Collection Center 1963-1965
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!