Providing reference services for archives and manuscripts /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Pugh, Mary Jo.
Tác giả của công ty: Society of American Archivists.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Chicago, Ill. : Society of American Archivists, 1992.
Loạt:Archival fundamentals series.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!