The history and antiquities of the Anglo-Saxon church : containing an account of its origin, government, doctrines, worship... .

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lingard, John, 1771-1851.
Tác giả của công ty: St. Edmund's College (Ware, England) ((association).)
Tác giả khác: McKenna, John ((association).)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : T. Baker, [1858]
Phiên bản:2nd ed. --
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Là người đầu tiên ghi lời nhận xét!
Bạn phải đăng nhập trước