A document for all thinking men : The political letters and writings of General Scott, reviewed, discussed, and compared. His native Americanism proved by his own words! His support of the bankrupt law proved by his own words! His support of the United States bank proved by his own words! His ignorance of the Constitution proved by his own words! His hostility to Catholics proved by his own words! And, finally, his incompetence, his aristocracy, and his persevering efforts against the naturalization laws, proved by his own words!

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Scott, Winfield, 1786-1866.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [Washington : s.n., 1852]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Vị trí: Hesburgh Libraries, University of Notre Dame
Số hiệu: E430