R.P.D. Antonini Diana Panormitani cler. reg. & s. officii in reg. sicil. consultoris practicæ Resolutiones lectissimorum casuum.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Diana, Antonino, 1585-1663.
Tác giả khác: Meurs, Johannes van, 1579-1639, (Thợ in)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Latin
Được phát hành: Antuerpiæae : Apud Ioannem Meursium, 1645.
Phiên bản:Editio ultima
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Vị trí: Hesburgh Libraries, University of Notre Dame
Số hiệu: BJ 1240 .D53 1645