Der Herr Bischof von Orleans und der Herr Erzbischof von Mecheln : Briefe an Msgr. Dechamps. Erster Brief /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gratry, A. 1805-1872.
Tác giả của công ty: Loome Catholic Modernism Collection (University of Notre Dame. Library)
Tác giả khác: Dupanloup, Félix, 1802-1878., Dechamps, Victor Auguste, 1810-1883., Hoffmann, Fridolin.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:German
French
Được phát hành: Münster : Brunn, 1870.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Online Access
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Vị trí: Hesburgh Libraries, University of Notre Dame
Số hiệu: BX 1806 .G7115 1870
Online Access