California's unbuilt missions; Spanish plans for an inland chain,

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Beattie, George William, 1859-1949?
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [Los Angeles, c1930]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!