1
2
3
4
5
Bằng Chesire, Sprague.
Được phát hành 1978
Location: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Băng cát xét Âm thanh Sách
6
Bằng Ward, Janet, Catholic Worker.
Được phát hành 1978
Location: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Băng cát xét Âm thanh Sách
7
Bằng Danielsson, Clarice.
Được phát hành 1974
Location: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Băng cát xét Âm thanh Sách
8
Bằng Sammon, Jane.
Được phát hành 1976
Location: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Băng cát xét Âm thanh Sách
9
Bằng Cullen, Annette.
Được phát hành 1987
Location: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Băng cát xét Âm thanh Sách
10
Bằng Meyer, Kenna Lee.
Được phát hành 1989
Location: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Băng cát xét Âm thanh Sách
11
Bằng Cornell, Monica.
Được phát hành 1988
Location: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Băng cát xét Âm thanh Sách
12
Bằng Paul, Martin, Catholic Worker.
Được phát hành 1971
Location: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Băng cát xét Âm thanh Sách
13
Bằng Cebula, Janice.
Được phát hành 1989
Location: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Băng cát xét Âm thanh Sách
14
Bằng Chaps, Bob.
Được phát hành 1989
Location: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Băng cát xét Âm thanh Sách
15
Bằng Childress, Teka.
Được phát hành 1987
Location: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Băng cát xét Âm thanh Sách
16
Được phát hành 1988
Location: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Băng cát xét Âm thanh Sách
17
Bằng Dietrich, Jeff, 1948-
Được phát hành 1987
Location: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Băng cát xét Âm thanh Sách
18
19
Bằng Gilgun, Bernard.
Được phát hành 1988
Location: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Băng cát xét Âm thanh Sách
20
Bằng Donatelli, Gary.
Được phát hành 1989
Location: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Băng cát xét Âm thanh Sách