1
Bằng Roschini, Gabriele Maria.
Được phát hành 1927
Những chủ đề: ...Sorrows of the Blessed Virgin Mary, Devotion to Poetry....
Location: Marian Library, University of Dayton
Sách
2
Bằng Roschini, Gabriele Maria.
Được phát hành 1932
Những chủ đề: ...Sorrows of the Blessed Virgin Mary, Devotion to Prayers and devotions....
Location: Marian Library, University of Dayton
Sách
3
Bằng Roschini, Gabriele Maria.
Được phát hành 1937
Những chủ đề: ...Sorrows of the Blessed Virgin Mary, Devotion to Prayers and devotions....
Location: Marian Library, University of Dayton
Sách